# زایش_ِ_پیام_آور_ِ_خرد_ِ_ایرانزمین،_بزرگ_همایون_باد