ساختمان ها دولتی قدیمی رشت

تصاویر توسط دامون مرادی در اختیار شهرفرنگ گذاشته شده اند.

Government Building, Rasht, 1908 - دارالحکومه ی رشت، ۱۲۸۷ شمسی (۱۹۰۸ میلادی)

دارالحکومه ی رشت، ۱۲۸۷ شمسی (۱۹۰۸ میلادی)

Rasht Military Base, Early 20th Century - سربازخانه ی گیلان، احتمالا سال های پایانی حکومت قاجار

سربازخانه ی گیلان، احتمالا سال های پایانی حکومت قاجار

Shahpoor Avenue, Rasht, 1934

خیابان شاهپور، رشت، ۱۳۱۳ شمسی (۱۹۳۴ میلادی)

Municipal Hospital, Rasht, 1935

خیابان سعدی، رشت، ۱۳۱۴ شمسی (۱۹۳۵ میلادی)

Rasht Municipality (City Hall)، Savoy Hotel، and Mayak Cinema, 1949 - ساختمان شهرداری، هتل ساوی، و سینمای مایاک، ۱۳۲۸ (۱۹۴۹ میلادی)

ساختمان شهرداری، هتل ساوی، و سینمای مایاک، ۱۳۲۸ (۱۹۴۹ میلادی)

 

Central Post Office Building, 1958 - ساختمان پست و تلگراف، ۱۳۳۶ (۱۹۵۸ میلادی)

ساختمان پست و تلگراف، ۱۳۳۶ (۱۹۵۸ میلادی)

Rasht Municipality Square, 1958 - میدان شهرداری، ۱۳۳۶ (۱۹۵۸ میلادی)

میدان شهرداری، ۱۳۳۶ (۱۹۵۸ میلادی)

/ 0 نظر / 89 بازدید