نویسنده: پریسا میرنظامی parisa mirnezami
تاریخ: ۱۳٩٢/٧/۱٧
بیه مَرَه یاری بَدَن /... می دیلِ دیلداری بَدَن
که زندیگی همش غمه .../ ای دونیا غم می همدمه
نَنی چوجور غم دَرَمه /... تَرَه می وَر کم دَرَمَه
می آرزو می دیل خوشی .../ هَنَه که تو بایی نیشی

عکس: سیده پریسا میرنظامی


ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

RSS

MeLoDiC